Artikel 1 – Definities 

 • MIK BY MIK: MIK BY MIK eenmanszaak, Gevestigd te Eindhoven onder KVK nr. 83896325, Btw-identificatienummer: NL003887389B17, (mikbymik@outlook.com)
 • Rekeningnummer: NL70 INGB 0007 3207 08
 • Consument-afnemer: de natuurlijke persoon wie eenmanszaak een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen: eenmanszaak en consument-afnemer samen
 • Overeenkomst: de tussen MIK BY MIK en consument-afnemer en/of Afnemer gesloten overeenkomst ter zake de verkoop c.q. levering van goederen en/of het verlenen van diensten waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens MIK BY MIK.
 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algmene voorwaarden van de klant of van derderen uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 3 – Betaling

 • Alle prijzen die MIK BY MIK hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, heffingen, en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 • De consument dient binnen een termijn van 14 dagen de factuur te betalen.
 • Alle prijzen die MIK BY MIK hanteert voor haar producten zijn op haar website kenbaar gemaakt. Deze prijzen kan MIK BY MIK te allen tijde wijzigen.
 • Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die MIK BY MIK niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.
 • De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolgd is van een wettelijke regeling.

 

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

 • Aanbiedingen zijn geldig zolang MIK BY MIK dit duidelijk aangeeft.
 • Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

 

Artikel 5 – Prijzen

 • De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen.
 • De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlening niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 • Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 • Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, gelden voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

Artikel 6 – Prijsindexering

 • Dienstverlener is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens.

 

Artikel 7 – wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 • Indien de wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlening opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
 • Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijzigingen of aanvulling van de overeenkomst en overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid                   

 • Vanaf het moment dat de pakketjes van MIK BY MIK bij PostNL zijn afgegeven ligt de aansprakelijkheid van schade en fouten niet meer bij MIK BY MIK (Incoterm FCA). 

 

Artikel 9 – verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 • De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 10 – Herroepingsrecht

 • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De 14 dagen bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 

Artikel 11 - Overmacht

 • In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van MIK BY MIK in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan MIK BY MIK kan worden toegerekend in een van de wil van MIK BY MIK onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van MIK BY MIK kan worden verlangd.
 • Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 • Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor MIK BY MIK 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat MIK BY MIK er weer aan kan voldoen.
 • Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste dertig kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 • MIK BY MIK is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 12 - Wijziging van de overeenkomst

 • Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Artikel 13 - Wijziging algemene voorwaarden

 • MIK BY MIK is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • Grote inhoudelijke wijzigingen zal MIK BY MIK zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 • Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 14 - Overgang van rechten

 • Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van MIK BY MIK.
 • Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 15 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

 • Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat MIK BY MIK bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • De Nederlandse rechter in het arrondissement waar VOF is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Artikel 17 – Geschillen 

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

 

Artikel 18 - MIK BY MIK Giftcard

 • De giftcard die te koop is bij MIK BY MIK dient binnen 12 maanden uitgeven te worden vanaf de aanschafdatum. 365 dagen na aanschafdatum vervalt de giftcard.